Website tuyên bố:
1. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ cho tham khảo, xem duyệt, xin các bạn chú ý pháp luật liên quan của đất nước và khu vực bạn đang ở, không được sử dùng thông tin chúng tôi cung cấp tiến hạnh hoạt động phi pháp. Nếu không, nếu bạn vi phạm pháp luật của khu vực bạn đang ở, thì bạn phải tự chịu trách nhiệm, web chúng tôi không chịu trách nhiệm gì cả.
2. Các thông tin 7m.com.cn cung cấp, chúng tôi cố hết sức cập nhật, chính xác, nhưng không bảo đảm được hoàn toàn chính xác. Thông tin cung cấp chỉ cho tham khảo, nếu những thông tin lỗi làm cho bạn có những tổn thất, web chúng tôi không chịu trách nhiệm.
3.Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi.
4. Tất cả đường link quảng cáo trên web chúng tôi, bất cứ hình thức nào, miễn phí, có phí, hoặc công ích, đều phải tuân theo phạp luật quy định, nội dung không được liên quan tới hoạt động phản động, mê tín, dâm ô V.V. những nội dung có hại. Nếu vi phạm, chúng tôi có quyền xóa bỏ đường link liên quan bất cứ khi nào, không cần trả lại phí nữa, đồng thời có quyền lợi và nghĩa vụ cùng các bộ liên quan hợp tác truy cứu.
5. Vì trước có phần mềm chống Virus báo lỗi "Web chúng tôi có Virus", Tại đây, chúng tôi xin thuyết minh: Chúng tôi đảm bảo được tính an toàn của Code Web của chúng tôi, về những phần mềm báo lỗi đó, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền lợi, truy cứu trách nhiệm pháp lý của họ.